Colné služby

Colné služby predstavujú kompletné zastupovanie firiem v colnom konaní na základe uzavretých zmlúv.

EXPORT – vývoz do tretích krajín

 Vystavenie vývozného EX1 v elektronickej forme ECKV

 Vystavenie CMR, CIM

 Vystavenie EUR1, T2L, ATR

 NCTS- T1

 NCTS- Karnet TIR

 Sprostredkovanie pridelenia EORI ( formou žiadosti )

IMPORT – dovoz z tretích krajín

 Vystavenie jednotných colných vyhlásení a všetkých s tým súvisiacich dokladov ( JCD, JCDd, DCH, DCHd )

 Poradenstvo v colných a dovozných predpisoch

 Colný sklad, aktívny, pasívny zušľachťovací styk, dočasné použitie, režim 42 00

 Ukončenie režimu T1 TRANZIT v NCTS

 Vypísanie rôznych potrebných žiadostí a prehlásení pri dovoze

INTRASTAT

Štatistické zisťovania v rámci Slovenskej republiky, ktoré umožňujú zbierať a spracovávať pre ďalšie

použitie údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Intrastat spoločnosti One sped

predstavuje rovnako komplexné spracovanie a podanie hlásení na príslušné colné úrady za spravodajské

jednotkyv elektronickej forme.

 Prijatie (dovoz) – úplné

 Odoslanie (vývoz) – úplné

 Nulové hlásenie, opravné hlásenie, II., III. – pre prijatie a odoslanie